Tellimiskeskkonna tingimused

  1. Üldist

1.1.    Tellimiskeskkonna tingimused (edaspidi Tingimused) käsitlevad LNM Consult SIA (edaspidi LNM CONSULT) Interneti tellimiskeskkonna (edaspidi Tellimiskeskkond) kasutamise tingimusi. Kui Tellimiskeskkonda kasutada sooviv juriidiline isik (edaspidi Kasutaja) registreerib end Tellimiskeskkonna kasutaks või kasutab Tellimiskeskkonda, siis tähendab see, et ta nõustub Tingimustega ja kohustub neid täitma.

1.2.    LNM CONSULT-i andmed: LNM Consult SIA, Reg. nr. 50103386641 Ciemupes iela 1-68 Rīga, LV-1024, info@lnmconsult.eu, klienditoe telefon +372 55644610.

1.3.    Kõik teenuse sisuks olevad õigused kuuluvad LNM CONSULT-ile.

 

  1. Mõisted

2.1.    Registreeritud kasutaja – Tellimiskeskkonna kasutaja, kes on end Tellimiskeskkonnas registreerinud ja kellele on LNM CONSULT-i poolt antud kasutajakonto.

2.2.    Tellija – Tellimiskeskkonnas tellimuse esitanud juriidiline isik.

2.3.    Saaja – juriidiline isik, kellele LNM CONSULT edastab Tellimiskeskkonna kaudu ostetud tooted.

2.4.    Tellimus – Tellija poolt Tellimiskeskkonnas LNM CONSULT-i le esitatud sooviavaldus toodete ostmiseks, mis on aluseks Tellijaga arveldamisel ja saajale toodete kättetoimetamisel.

2.5.    Tellimuse aadress (edaspidi Aadress) – Tellimuses näidatud toodete kättetoimetamise sihtkoht.

2.6.    Tellimussumma – Tellimuse maksumus, mis koosneb ostetavate toodete maksumusest, lisateenuse maksumusest.

2.7 Tooted – Tellimiskeskkonna vahendusel Kasutaja poolt tellitud esemed.

 

3. Kasutajaks registreerimine ja isikuandmete kasutamine

3.1 Registreeritud kasutajaks saamiseks tuleb täita registreerimisvorm ning määrata endale

salasõna.Kasutajatunnuseks jääb teie poolt antud e-posti aadress.

3.2 Tellimiskeskkonna kasutajakontod on konfidentsiaalsed ning ei kuulu avaldamisele kolmandatele osapooltele (v.a seaduses ettenähtud juhtudel).

3.3 Kasutaja registreerimisel esitatud andmed kantakse LNM CONSULT-i kliendiregistrisse ning kasutatakse LNM CONSULT-i poolt osutatavate teenuste kvaliteedi tagamiseks või LNM CONSULT-i poolt osutatavate teenustega seotud reklaaminfo edastamiseks. Kohustuslikud andmed juriidilistel isikutel on: eesnimi, perekonnanimi, e-post ja parool, firma nimi ja reg.nr., KM registreeringu number, aadress, postiindeks, linn, riik, telefoninumber.

3.4 Registreerimisega annab Kasutaja LNM CONSULT-i le nõusoleku oma andmete kasutamiseks Tingimustes sätestatud viisil.

4. Kasutaja õigused, vastutus ja kohustused

4.1 Kasutajal on õigus kasutada Tellimiskeskkonda kooskõlas Tingimustega ja kehtivate õigusaktidega, sh esitada Tellimiskeskkonna kaudu Tellimusi, saada infot, esitada päringuid, muuta oma Kasutajaks registreerimisel esitatud andmeid jmt.

4.2 Kasutajal on õigus nõuda oma kasutajakonto sulgemist saates LNM CONSULT-i klienditeenindusse vastav teade (tel +372 55644610, E-R 9-17, info@lnmconsult.eu).

4.3 Kasutajal on õigus esitada Tellimiskeskkonna kasutamist puudutavaid pretensioone LNM CONSULT-i klienditeenindusse (tel +372 55644610, E-R 9-17, info@lnmconsult.eu).

4.4 Kasutaja vastutab oma kasutajakonto kasutajanime ja salasõna abil toimuva kogu Tellimiskeskkonna kasutamise eest ja selle eest, et kasutamisel järgitaks Tingimusi. Kasutaja kohustub hoidma salasõna ainult enda teada.

4.5 Kasutaja vastutab Tellimiskeskkonnas sisestatud Tellimuste ja päringute andmete õigsuse eest.

4.6 Kasutaja vastutab volitatud isiku või juriidilise isiku poolt Tellimiskeskkonnas tehtud mistahes tegevuste eest, mille tulemusena täitis LNM CONSULT Tellimuse ebaõigelt (saatis tooted valel aadressil vms) või mille tulemusena osutus võimatuks tellimuse täitmine LNM CONSULT-i poolt.

4.7 Kasutaja kohustub kasutama Tellimiskeskkonda üksnes seadusele ja heale tavale vastavatel eesmärkidel.

4.8 Kasutaja vastutab täielikult Tingimuste, seaduse või hea tava vastasest Tellimiskeskkonna kasutamisest LNM CONSULT-i le, teistele Kasutajatele või kolmandatele isikutele tekkinud kahjude eest.

 

5. LNM CONSULT-i õigused, vastutus ja kohustused

5.1 LNM CONSULT-i l on õigus Tellimiskeskkonna tehniliste rikete ennetamise või ilmnenud rikete parandamise eesmärgil piirata ilma ette teatamata Tellimiskeskkonna kasutamise võimalusi, tehes kõik endast oleneva, et sellised piirangud oleks minimaalse ulatuse ja kestusega. LNM CONSULT informeerib Kasutajat Tellimiskeskkonna kasutamise piirangutest esimesel võimalusel kodulehel www.lnmconsult.eu

5.2 LNM CONSULT vastab Kasutaja punktis 4.2 nimetatud pöördumistele mitte hiljem kui 10 (kümne) tööpäeva jooksul.

5.3 LNM CONSULT kohustub mitte edastama Kasutaja andmeid kolmandatele isikutele.

5.4 LNM CONSULT jätab endale õiguse edastada Kasutajat puudutavaid andmeid juhul, kui see edastatakse isikule, kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks või isikule, kellel on selleks seaduslik õigus.

5.5 LNM CONSULT ei vastuta Kasutaja poolt Tellimiskeskkonnas sisestatud andmete õigsuse eest.

5.6 LNM CONSULT-i l on õigus sulgeda kasutajakonto, teavitades sellest registreeritud Kasutajat, kui LNM CONSULT on tuvastanud antud Kasutajakonto omaniku poolt Tellimiskeskkonna Tingimuste korduva rikkumise või Tellimiskeskkonna kasutamise viisil, mis on vastuolus kehtivate õigusaktidega.

5.7 LNM CONSULT-i l on õigus piirata Tellimiskeskkonnale juurdepääs nendest arvutitest, millest LNM CONSULT on tuvastanud Tellimiskeskkonna infosüsteemi vastu suunatud tegevuse.

5.8 LNM CONSULT-i l on õigus mistahes ajal teha Tellimiskeskkonnas muutusi ilma Kasutajat eelnevalt teavitamata.

5.9 LNM CONSULT-i l on õigus ühepoolselt muuta Tingimusi, ilma et tal oleks kohustust Kasutajat sellest e-posti teel või Tellimiskeskkonna vahendusel teavitada. LNM CONSULT annab vastava info Kasutajale LNM CONSULT-i kodulehel www.lnmconsult.eu.

5.10 LNM CONSULT ei vastuta mistahes tehniliste probleemide tõttu Tellimiskeskkonna kasutamise võimatuse tõttu Kasutajale tekkida võiva kahju eest, sh tellitud Toodete hilisema kättetoimetamise eest. Toodete kättetoimetamisega hilinemisel enam kui 30 päeva, teatab LNM CONSULT sellest Kasutajale ühe Kasutaja poolt LNM CONSULT-i le edastatud sidekanali kaudu.

5.11 LNM CONSULT-i l ei ole õigust tellitu asemel anda üle muu asi või jätta asi üle andmata.

 

6. Tellimine tellimiskeskkonnas

6.1 Kasutaja täidab Tellimuse esitamisel Tellimiskeskkonnas Tellimuse esitamiseks kohustuslikud infoväljad.

6.2 Tellimuste esitamiseks on kohustuslikud Tellija kontaktandmed, milleks juriidilise isiku puhul: eesnimi, perekonnanimi, e-post ja parool, firma nimi ja reg.nr., KM registreeringu number, aadress, postiindeks, linn, riik, telefoniumber

6.3 Kasutaja Tellimus loetakse esitatuks selle Kasutaja poolse kinnitamisega Tellimiskeskkonnas, millega ta nõustub Tingimustega.

6.4 LNM CONSULT kinnitab Kasutaja iga Tellimuse vastuvõtmist Tellimiskeskkonnas. Tellimuse vastuvõtmine on infoks tellimuse aktsepteerimise kohta, kuid ei tähenda Tellimuse kohest täitmist.

6.5 LNM CONSULT alustab Tellimuse täitmist pärast tellimuse, millisest hetkest alates loetakse leping Toote ostmiseks Kasutaja ja LNM CONSULT-i vahel sõlmituks.

6.6 Tellimussumma tasutakse ettemaksuna (juhul kui on tegemist uue kliendiga) või peale kauba kättesaamist vastavalt arvele.

6.7 LNM CONSULT kohustub vastu võtma ja fikseerima kõik Tellija pretensioonid.

6.8 LNM CONSULT-i l on õigus jätta tellimus täitmata, kui Kasutaja poolt edastatud Tellimuses on Saaja aadressandmed vigased (ebatäpsed) või puudulikud. Vigastest andmetest informeeritakse Kasutajat ühe Kasutaja poolt edastatud sidekanali kaudu.

6.9 Tellijal on õigus Tellimus tühistada, peatada ja Tellimuses nimetatud aadressi muuta. Tellimuse tühistamiseks, peatamiseks või aadressi muutmiseks pöördub Tellija hiljemalt 12 tunni jooksul vastava sooviga LNM CONSULT-i klienditeeninduse poole.

6.10 Edaspidise koostöö paremaks organiseerimiseks, palume esmaregistreerujatel ja tellimuse esitajatel teha ettemaks vastavalt Teile saadetud arve alusel.

7. Transport

7.1 LNM Consult toimetab teie poolt tellitud tooted tellimuses näidatud aadressile oma transpordiga või kullerteenusega.

7.2 Juhul kui tellimuse summa ületab 100 €, on tellimuse saatmine tasuta.

7.3 Tellimusele alla 100 € lisandub transporitasu 10 €.

 

 

8. Intellektuaalse omandi kaitse

8.1 Tellimiskeskkonna sisu, sh tekst, graafika, logod, nuppude ikoonid, pildid, audio ja tarkvara autoriõigused kuuluvad LNM CONSULT-i le või selle loonud isikule ning on kaitstud intellektuaalse omandi kaitset reguleerivate õigusaktidega.

8.2   Tellimiskeskkond on LNM CONSULT-i omand.

8.3 Tellimiskeskkonna tellimus- ja päringuvorme ja andmeid ei ole lubatud kopeerida, paljundada, edasi müüa või muul viisil kommertslikel eesmärkidel kasutada. Tellimiskeskkonda on õigus kasutada selleks ettenähtud õiguspäraseks tegevuseks.

8.4 Igasugune Tellimiskeskkonna kopeerimine, modifitseerimine, levitamine, edasisaatmine, publitseerimine, eksponeerimine, on õigustamatu, vastuolus autoriõiguse ja muude intellektuaalse omandi õigusi kaitsvate seadustega ja toob kaasa vastutuse vastavalt nimetatud seadustele.

8.5 Kasutaja poolt Tingimuste rikkumise korral on LNM CONSULT-i l õigus keelduda Kasutajale Tingimustes nimetatud Teenuse osutamisest.

 

9. Lõppsätted

9.1 Käesolevaid Tingimusi puudutavad erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kasutajal on võimalik oma õiguste kaitseks pöörduda Konkurentsiametisse või kohtusse Eesti Vabariigi seadustega ettenähtud korras.